عضو بنیان نخبگان ایران

مدیر برتر آموزش سال

دارنده ایزو آموزش از سوئیس

بنیانگذار هوش اجتماعی در ایران

بنیانگذار هوش اقتصادی کودک در ایران

بنیانگذار شخصیت پردازی کودک در ایران

و

مدرس مهارتهای زندگی