خرافات

خرافات با ناخودآگاه من ارتباط دارد

خرافات با ناخودآگاه من ارتباط دارد
مترجم: اعظم قرباني

آيا آنچه خرافات مي‌ناميم، مذهب ديگران نيست؟
خرافات، پيشگويي و مذهب، سه مقوله‌اي هستند كه در يك نقطه با هم برخورد مي‌كنند و ما نه تنها در درك معني دروني آنها، بلكه بيشتر در درك منطقي تجربياتي كه در پس هر كلمه پنهان است، مشكل داريم. از ميان اين سه مقوله، امروز خرافات به نظر بيشتر مردم واقعاً تحقيرآميز است و آن را مانند فرقه و مسلك، نوعي قضاوت درباره ارزش‌ها مي‌دانند. به نظر برخي ديگر، خرافات و پيشگويي اگر توصيفي از يك مسئله مذهبي و يا حتي فرهنگي باشد، نوعي منبع درآمد است و در اين مورد، پيشگويي هم به اندازه خرافات بر مذهب فشار مي‌آورد تا آنجا كه مربوط به عقل دكارتي مي‌شود (عقلي كه دكارت درباره آن سخن گفته) مي‌توان از خرافات و پيشگويي كه از امور دنياي غيرمادي هستند سخن گفت.

 

سامانه فروش بلیت

درگاه پرداخت آنلاین

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

آمار بازدیدکنندگان

Go to top